Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra 1. marts 2022

1.    Rettigheder og forpligtelser

1.1 Nærværende salgs – og leveringsbetingelser er, medmindre andet er skriftligt aftalt, gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra ZoeMe Aps, cvr. nr. 40891579 (herefter “ZoeMe”)

1.2 Hvis der i forbindelse med et konkret salg, tilbud eller leverance er skriftligt aftalte vilkår, der fraviger fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal disse særlige vilkår tillægges forrang.

1.3  Enhver samarbejdsaftale med Køber gælder eksklusivt for Køber.

1.4 ZoeMe er forpligtet til at optræde loyalt overfor Køber og ydermere varetage Købers interesser. 

1.5 ZoeMe har indenfor nærværende salgs- og leveringsbetingelser frihed til at planlægge og tilrettelægge udførelsen af arbejdet, herunder arbejdstiden samt stedet for udførelsen af arbejdsopgaven. ZoeMe er ydermere frit stillet med hensyn til, hvilke fagpersoner der skal forestå den praktiske udførelse af arbejdet. 

1.6  Ved indgåelse af kontrakt med Køber er ZoeMe ikke begrænset adgang til samtidig at udføre arbejde for andre hvervgivere. 

1.7 De til enhver tid gældende betingelser kan altid findes på vores hjemmeside ved at følge nedenstående link: https://zoeme.dk/salgs-og-leveringsbetingelser/

2.    Tilbud

2.1 Det afgivne tilbud fra ZoeMe er gældende i 14 dage fra afgivelsen af tilbuddet. Efter 14 dage bortfalder tilbuddet uden varsel. 

2.2 Når Køber har modtaget tilbud fra ZoeMe og bekræftet dette skriftligt, har Køber accepteret tilbuddet, medmindre Køber allerede forinden, og på anden vis, har accepteret. 

3.    Købers medvirken

3.1 Køber stiller under opgavens udførelse personale, dokumenter og eventuel software til rådighed for ZoeMe for at sikre, at ZoeMe har de bedst mulige vilkår til løsningen af opgaven. Det betyder også, at Køber er forpligtet til at bistå ZoeMe med at fremskaffe nødvendige oplysninger om Købers virksomhed f.eks. oplysninger om organisatoriske, økonomiske eller tekniske forhold. 

3.2 Køber har krav på 1 retterunde ved videoproduktion. Her skal Køber klargøre alle gældende og ønskede rettelser for ZoeMe i sådanne et omfang, at Køber klartforklarer ændringerne, så de kan udføres af ZoeMe på en retterunde. Efterfølgende retterunder faktureres med 650 kr. pr. påbegyndt time. 

4.    Fakturering og økonomi

4.1 Løsningens samlede økonomi er beskrevet tidligere i aftaledokumentet. 

4.2 Honoraret omfatter ikke eventuelt ekstraarbejde, som skyldes, at Køber udvider omfanget af den oprindelse opgave. Yderligere opgaver, som ikke er beskrevet i det accepterede tilbud faktureres per timebasis eller ved et eventuelt tillæg af aftaledokument med fast aftalt pris for det ekstra arbejde. 

4.3 Ved abonnement løsninger er bindingsperioden den aftalte og/eller per løbende måned 30 dage. 

4.4 Facebook marketingbudgettet afregnes direkte til Facebook.

4.5 LinkedIn marketingbudgettet afregnes bagud med ZoeMe. 

4.6 Hvis betalingen ikke sker som anført, betragtes det som en misligholdes af den indgåede aftale, og ZoeMe er berettiget til at standse arbejdet indtil betalingen sker. 

4.7 Betaling skal være sket senest 8 dage efter fakturadato, hvad mindre andet er særskilt aftalt og dette fremgår af fremsendte faktura.  

4.8 Ved indgåelse af aftale om videoproduktion skal Køber betle et depositum svarende til 50% af den samlede ordreværdi. Beløbet skal senest være betalt 8 dage inden første optagelsesdato. 

4.9 Som udgangspunkt er der 150 kilometer inkluderet i vores videoaftaler, hvad mindre andet fremgår. Kørte kilometer som overstiger aftalte kilometer faktureres efter statens gældende takster. 

5.    Immaterielle rettigheder

5.1 Køber er i det omfang, det er aftalt, berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet i forbindelse med ZoeMes løsning af opgaverne. 

5.2 Køber er ikke berigtiget til at anvende optagelser eller færdige videoer på TV eller i Biograf. Dette skal være godkendt mellem Køber og ZoeMe inden projektstart. 

5.3 ZoeMe ejer som udgangspunkt rå-optagelserne, grafiske animationer, stillbilleder m.m., hvad mindre andet er aftalt. 

5.4 ZoeMe er berigtiget til at benytte Købers færdigproduktion i markedsføringensøjemed, samt Købers logo og navn, som reference på ZoeMe hjemmeside. 

6.    Reklamations – og undersøgelsespligt

6.1 Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal denne straks efter manglen er, eller burde være, opdaget, give ZoeMe skriftlig meddelelse herom og ligeledes anføre, hvori manglen består. 

6.2 Har Køber ikke inden 7 dage efter delleverancen eller endelig leverance påberåbt sig manglen overfor ZoeMe, bortfalder Købers indsigelsesret, hvilket betyder, at Køber ikke senere kan gøre manglen gældende. I sådanne tilfælde vil eventuelle ønskede tilretninger af leverancen blive faktureret til Køber på baggrund af medgået tid. 

6.3 Ved løbende ydelser, herunder LinkedIn og Facebook annoncering, er Køber afskåret fra at reklamere, medmindre der er tale om åbenbare mangler. 

6.4 Der er som udgangspunkt ikke reklamationsret ved ydelser der inkluderer videooptagelse. 

7.    Misligholdelse

7.1 Hvis Køber misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter fremsendt påkravsskrivelse, er ZoeMe berettiget til at hæve aftalen. 

7.2 Misligeholdelse anses b.la som:

– Købers manglende betaling

– Hindringer, som kan tilregnes Køber, og som forhindrer ZoeMe i at opfylde aftalen. 

De nævnet punkter fungerer blot som eksempler, og er derfor ikke udtømmende.

7.3 Hvis Køber misligholder nærværende slags- og leveringsbetingelser, er ZoeMe berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt.

8.    Ansvar og begrænsninger 

8.1 Erstatningsansvaret for ZoeMe er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og ZoeMe kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, heriblandt tab af data, avancetab eller driftstab

8.2 Anvendes et søgeord i kundens markedsføringsmateriale, som udgør et forretningskendetegn eller er i direkte strid med markedsføringsloven, kan ZoeMe ikke gøres erstatningsansvarlig. Dette gælder ligeledes for søgeord, der krænker immaterielle rettigheder for en tredjemand. 

8.3 ZoeMe er berettiget til, uden videre varsel, og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, der er i strid med tredjemands immaterielle rettigheder eller god markedsføringsskik. 

9.    Tavshedspligt og fortrolighed

9.1 Udvekslende oplysninger mellem ZoeMe og Køber skal behandles fortroligt. Men ZoeMe er berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde sine forpligtelser. Køber er ikke berettiget til at videregive oplysninger af enhver art til tredjemand, herunder indgået aftale mellem ZoeMe og Køber samt korrespondancer m.v. 

9.2 Enhver tvist mellem ZoeMe og Køber skal forsøges løst i fordragelighed. Dette betyder, at ZoeMe og Køber herved har aftalt, at parterne ikke må udtale sig negativt om hinanden i offentligheden samt på alle online medier inkl. sociale medier.  

 

10. Markedsføringskonti

10.1 Ved opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil ZoeMe lade annoncekonti og deslige køre uændret videre uden at pause disse aktiviteter, medmindre Køber forud for opsigelsen og/eller ophævelsen har instrueret ZoeMe i andet. 

11. Lovvalg og voldgift

11.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret, og de skal ske ved byretten i Aalborg.